Stadgar

Stadgarna är antagna vid årsmötet den 21 mars 2018


Ändringar/tillägg har skett efter hand, vilket redovisas längst ner

§ 1 Föreningens namn och syfte

Föreningen vars namn är Göteborgspolisens Pensionärsförening, har till ändamål att tillvarataga och fördjupa medlemmarnas sociala- och kulturella intressen, anordna sammankomster, träffar, arrangera resor etc. och på detta sätt stärka kamrat- och vänskapsbanden från den aktiva tjänstetiden. Samarbete med andra organisationer inom Polismyndigheten liksom andra pensionärs-organisationer bör uppmuntras.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 


§ 2 Medlemskap

Rätt till inträde i föreningen har tjänsteman som är eller har varit anställd vid Göteborgspolisen och som åtnjuter någon form av pension.

Vid anmälan om medlemskap skall lämnas uppgift om namn, födelsetid, adress och telefonnummer samt e-postadress.

Annan pensionär med anknytning till samma polisverksamhet kan erhålla medlemskap i föreningen efter beslut av styrelsen i varje enskilt fall. Efterlevande till medlem kan efter anmälan till styrelsen beviljas medlemskap i föreningen.

Medlem som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål, kan efter förslag av styrelsen eller enskild medlem, av årsmötet inväljas såsom hedersmedlem. Sådant beslut ska biträdas av minst 2/3 av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.

Hedersmedlemskapet gäller från utnämnandet på livstid, eller till dess vederbörande önskar utträda eller har agerat på sådant sätt som har skadat föreningen.

Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift och har samma rättigheter som övriga medlemmar enligt föreningens stadgar.

Medlem skall till styrelsen anmäla adressändring.


§ 3 Styrelsen

Styrelsen är, då allmänt möte icke är samlat, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen skall bestå av ordförande, sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Mandattiden för ordförande och suppleanter är ett år och för övriga styrelseledamöter två år.

Halva antalet ledamöter väljs vid varje årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen kan till sig kalla enskild person, även icke medlem att vara adjungerad i styrelsen och utföra särskilda arbetsuppgifter för styrelsens räkning. Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt. Adjungerad ledamot kan utses till särskild befattning.

Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder.


§ 4 Övriga funktionärer

Styrelsen väljs på årsmötet och fungerar till nästa årsmöte.

För granskning av föreningens räkenskaper och verksamhet väljs två revisorer jämte suppleant på en tid av ett år.

Valberedningen består av tre ledamöter jämte suppleant, varav en utses som sammankallande. Ledamöterna väljs av årsmötet för en tid av ett år.

På årsmötet väljs även stugvärdar.


§ 5 Åligganden

Styrelser åligger:

att inom sig fördela de olika styrelseuppdragen,

att verka i enlighet med de i § 1 av föreningens stadgar uppställda ändamålen,

att ansvara för föreningens egendom och räkenskaper,

att vaka över att penningmedel, som ej erfordras för löpande utgifter, insätts på räntebärande bankkonto,

att förbereda ärenden, som skall föreläggas föreningen till behandling,

att vid alla tillfällen bevaka föreningens intressen och föra dess talan,

att till årsmötet avgiva verksamhetsberättelse för föregående kalenderår,

att senast en månad efter räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna föreningens avslutade räkenskaper,

att hålla kontakt med ensamma och/eller sjuka medlemmar

att samordna vid uppvaktningar av olika slag samt vid medlemmars begravning, utöver samordningsrollen, verka för eget deltagande vid ceremonin.


§ 6 Årsmötet

Årsmötet hålls senast den sista mars varje år. Kallelse till årsmöte skall ske minst två veckor i förväg på sätt som styrelsen bestämmer.

Extra möte hålls då styrelsen finner det nödvändigt, då minst 10% av medlemmarna eller revisorerna begär det. Kallelse skall ske minst två veckor i förväg på sätt som styrelsen bestämmer.


§ 7 Årsmötet - dagordning

Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:

 1. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Fastställande av dagordning
 5. Ev parentation
 6. Presentation av nya medlemmar
 7. Val av två justeringsmän
 8. Godkännande av röstlängd
 9. Behandling av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse samt fastställande av balansräkning
 10. Revisorernas berättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av ordförande för föreningen
 13. Val av tre ledamöter jämte suppleant
 14. Val av två revisorer jämte suppleant
 15. Fastställande av antal ledamöter och suppleant i valberedningen. Val på ett år av ledamöter varav en skall väljas till sammankallande
 16. Val av två stugvärdar
 17. Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår
 18. Övriga frågor, ev. motioner, som kan tas upp till beslut på årsmötet.
 19. Avslutning.


§ 8 Årsmöte – beslut/val

Årsmötet fattar sina beslut och verkställer val medelst öppen omröstning och enkel majoritet, utom i fråga om förändring av stadgarna, då två tredjedels majoritet erfordras.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning samt övriga frågor, som ej berör val, genom den mening som mötesordföranden biträder om denne är röstberättigad.

Är ordförande inte röstberättigad skall lotten avgöra.

Vid votering skall beslut fattas med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär, endast vid personval, övertaligt kandidatantal, vid ändring av stadgarna eller vid föreningens upplösning

Vid lika röstetal skiljer lotten

Röstning med fullmakt får ej förekomma.


§ 9 Årsmöte – motioner

Motioner som skall behandlas av föreningen, skall avfattas skriftligen och inges till styrelsen senast tjugo dagar före årsmötet, varpå de skall behandlas.


§ 10 Medlemsavgift

Vid inträde i föreningen erlägger medlem den årsavgift, som föregående årsmöte beslutat. Kvarstående medlem har att senast sista februari inbetala den fastställda årsavgiften.

Pensionär som vinner inträde i föreningen under sista halvåret är befriad från avgift för inträdesåret.

Medlem som under året fyller 90 år eller mera erlägger ingen medlemsavgift.

Medlem som drabbas av sjukdom/skada av sådan art som försätter henne/honom i ett sådant tillstånd att vederbörande inte kan bedöma eller hantera sin egen situation, befrias från medlemsavgift efter beslut av styrelsen i varje enskilt fall.


§ 11 Medlemskap - upphörande

Utträde

Medlem, som under ett år underlåtit att betala sin årsavgift anses ha

utträtt ur föreningen. Medlem, som av annan anledning önskar utträda ur föreningen, skall anmäla detta till styrelsen. Erlagda avgifter återbetalas ej.

Uteslutning

Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens ändamål, eller eljest handlar på sådant sätt att föreningens anseende skadas. Samma gäller medlem som ej ställer sig stadgarna till efterrättelse eller på något sätt skadat eller skäligen kan befaras komma skada föreningen eller dess verksamhet

För beslut om uteslutning fodras 2/3 dels majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna.

I beslut om uteslutning ska skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iakttaga vid överklagande av beslutet. Beslut om uteslutning skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i rekommenderat brev

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem skriftligen getts möjlighet att yttra sig inom av styrelsen angiven tid ( minst 14 dagar)

Beslutet gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslutet överklagats och ärendet slutligen blivit avgjort


§ 12 Stadgeändring

Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller enskild medlem.

För stadgeändring erfordras två tredjedels majoritet, av vid mötet närvarande medlemmar.


§ 13 Föreningens upplösning

Fråga om föreningens upplösning skall avgöras på två med minst tolv månaders mellantid hållna möten. Vid det sist hållna mötet fordras två tredjedels majoritet av vid mötet närvarande medlemmar för beslut om upplösning.

Då föreningen upplöses skall dess tillgångar tillfalla Göteborgs Polismäns Idrottsförening.

Dessa stadgar är godkända vid årsmötet den 21 mars 2018 med direkt tillämpning.


Ändringar/tillägg: Vid årsmötet 2019 gjordes ändring i §3:1 och 3.

Vid årsmötet 2020 gjordes ändring i § 7.


Styrelsen